Eğitim araç gereçleri, okul malzemeleri, sınıf donanımları ve ekipmanları...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

AMAÇ VE KAPSAM

Yasal mevzuatlar konusunda her türlü uyumu gösteren YENİLAB LABORATUVAR VE EĞİTİM GEREÇLERİ KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ., kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuata uyum kapsamında gerekli her türlü faaliyetin yürütülmesine ilişkin sistemleri kurmaktadır. YENİLAB olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, YENİLAB ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİ NEDİR VE NASIL İŞLENİR?

Bir kişiye ait olduğu tespit edilebilen dijital ortamda saklanan her türlü veri ve dijital olmasa da bir kayıt sisteminde tutulan her türlü veri kişisel veridir.

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz, YENİLAB LABORATUVAR VE EĞİTİM GEREÇLERİ KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafndan, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL SAKLIYORUZ?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere ve KVKK hükümlerine uygun olarak saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE İLE TUTUYORUZ?

Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

VERİ SAHİBİ OLARAK VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.yenilab.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz.