Eğitim araç gereçleri, okul malzemeleri, sınıf donanımları ve ekipmanları...

Singapur Matematiği Eğitim Materyalleri

 

Singapur Matematiği Nedir ?

Singapur Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve tüm okullarda uygulanan ulusal matematik programıdır. Singapur Matematiğinin içeriği bizimkinden farklı değildir. Farklı olan evrensel matematik içeriğinin öğretiminde temel alınan felsefe ve yaklaşımlardır. Singapur matematiğindeki ilkokul müfredatı kolay ya da basit değil gerçek anlamda temel kavramların kazanıldığı bir düzeydir. Çocuklar için gelecekteki matematik öğrenmelerinin temelini oluşturur.

Singapur matematik müfredatı, problem çözmeye ve temel matematik kavramlarının öğrenilmesine önem veren matematiksel düşünmeyi merkeze alan bir sistemdir.

Singapur Matematiği siz ve çocuğunuz için tamamen yeni bir matematik anlayışıdır. Bu sistem Singapur’u TIMMS ve PISA ölçümlerinde matematik alanında ilk 3 içerisindeki yerini almasını sağlamış ve ülkedeki matematik korkusunu ortadan kaldırmıştır.

Singapur’da öğrenciler erken yaşlarda usta matematikçiler haline dönüşürler. Rahatlıkla matematik problemlerini çözebilen, matematiksel düşünme becerileri gelişmiş, bireyler olarak yetişirler.

 

Singapur Matematiği Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Singapur Matematiği'nin eğitim materyalleri aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Ayrıca unutmayınız ki bu ürünler temel olarak öngörülen ürünlerdir. Çalışmalarınızla odaklı olarak çeşitleri değiştirebilirsiniz.

 

>> Singapur Matematiği Eğitim Materyalleri ürün listesine erişmek için tıklayınız... <<

 

Temelleri Neye Dayanır ?

Singapur Matematiği’nin temelleri Jerome Bruner’in eğitim anlayışına dayanmaktadır.

Bruner'in çalışmaları bebeklik, okul öncesi, okul çağı ve erişkinlik üzerinde yoğunlaşmıştır. Bruner'in teorik yaklaşımı Piaget'nin teorisinden farklılıklar göstermekle beraber gelişimin formulasyonunda farklı bakış açısı getirmesi itibariyle incelenmeye değer bir yaklaşımdır. Her iki bilim adamının bildirdiği, hem fikir olduğu temel, ortak yaklaşım insan gelişiminin bir seri ilerleyici ve her biri nitelik itibariyle diğerinden farklı safhalardan oluştuğu prensibidir.

Bruner insan gelişimini incelerken üç aşamadan söz eder. Bunlar Hareket Dönemi, İmgeleme Dönemi ve Sembolik Dönem'dir.

  1. Hareket Dönemi: Bu dönemde bebeğin dünya hakkında bilgilenmesi aşina olduğu nesnelerle tekrarlayıcı motor faaliyetleri sayesinde gerçekleşir. Bakma, yönelme, avuçlama, yakalama gibi davranma biçimleri bilgi kazanmada temel işlemlerdir. Bu işlemler esnasında bebek çevresini nesnelleştirerek ilişkilendirir. Bruner'e göre en temel bilgilenme süreci, bebeğin çevresindeki nesnelere yoğunlaşarak bakması sayesinde gerçekleşir. Bebekler göz hareketleri ve bakışlarını sabitleştirerek çevrelerindeki dünya hakkında temel bilgileri kazanırlar. Bebek motor yeteneğinin gelişmesiyle nesneleri yakalamaya başlar. Yakalama davranışı algı sürecinde zenginleşmeye neden olur. Bu noktada bebek görsel algı sayesinde şekil farkını; aynı zamanda yakalama davranışı ile de mesafe farkını bütünleştirir. Görme ve dokunma yoluyla gelen girdiler eşgüdümle bütünleşir ve bebeğin bilgi kazanmasında zenginleşme sağlar.
  2. İmgeleme Dönemi: Bu dönemde çocuk gittikçe hayal gücünü daha fazla kullanmaktadır. Çocuk dünyasını nesnel olarak temsil edebilme kapasitesi kazanmıştır. Bu nedenle çevresini değerlendirip, yaşarken çocuk doğrudan fiziki temasa daha az bağımlı kalır, hayal gücünü kullanabilir duruma gelmiştir. Bu ikinci safha, birincisinden daha gelişmiş bir aşamadır ve bu noktada çocuk, artık nesneleri belirli somut özelliklerine göre sınıflandırabilir.
  3. Sembolik Dönem: Bu dönemde kişi dünyayı en üst düzeyde temsil edebilme yeteneğini kazanmıştır. Sembolleri oluşturur veya semboller aracılığı ile düşünce gerçekleşir. Sembolik dönemde çocuğun konuşma becerisinde önemli değişiklikler olur. Bruner'e göre dil alt dönemlerden bağımsız işlemekle birlikte, hareket ve imgeleme dönemlerinde oluşmuş olan olaylarla ilişkili sembolik dönemin bir sistemidir. Bu noktada Bruner ile Piaget'in görüşleri farklıdır. Piaget'ye göre sembolik düşünce dil gelişiminin ön koşuludur. Dil, bilgi ve soyutlamanın ifadesi için bir vesiledir. Oysa Bruner'e göre dil bir soyutlama sürecidir. Bu dönem, soyutlama yapabilme yeteneğinin geliştiği dönemdir. Kişinin nasıl düşündüğü erken dönemlerdeki Hareket ve İmgeleme dönemlerinin deneyimleriyle belirlenir.

Buradan yola çıkarak Singapur Matematiği; somuttan görsele, görselden soyuta doğru bir yol izlemektedir. Öğretim süreçleri sırasında tüm aşamalara yeterince zaman ayrılarak öğrencilerin uzmanlaşması sağlanmaktadır.

 

Programın Amacı Nedir?

  • Singapur İlkokul Matematik Programı;
  • Günlük yaşamlarını sürdürebilecek ve bir üst matematik öğreniminde kullanacakları temel matematik kavramlarının öğrenilmesini,
  • Problem çözme yoluyla öğrencilerin düşünme, akıl yürütme, iletişim, uygulama ve üstbilişsel becerilerinin geliştirilmesini,
  • Matematiğe karşı ilgi ve özgüvenin geliştirilmesini amaçlar.